Perelepitaja kutse

Koostöös Kutsekojaga valmisid 2012 aastaks kutsekvalifikatsiooni nõuded ning kutseeksamite kord. ELÜ on perelepitaja kutse andja 2012-2017.

Kutsekoja nõuetele vastavalt korrastatud teave kutse taotlemisest on siin.

Järgmised perelepitaja kutseeksamid toimuvad sügisel 2017

Kutseeksam toimub 30. november 2017.
Kutseeksam toimub Tallinnas ja koosneb kahest voorust: portfoolio hindamine ning suuline eksam. Dokumentide ja portfoolio viimane esitamise tähtaeg on 06. november 2017.

Kutsekvalifikatsiooni on oodatud taotlema kõik perelepitajad, kes vastavad kutsestandardi nõuetele.

Kutse taotlemiseks palume esitada:


  1. Avaldus
  2. Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart)
  3. Haridust (taastaotlemisel ka varem omistatud kvalifikatsiooni) tõendava dokumendi koopia(d)
  4. CV
  5. Maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (101 eurot a/a EE342200221014552543)
  6. Perelepituse kvalifikatsiooni täiendavate koolituste loeteleu (lisa 1)
  7. Portfoolio: perelepitusalase töökogemuse kirjeldus viimase 3 aasta jooksul ja nõuetekohaselt esitatud juhtumite kirjeldused vastavalt "perelepitaja tase 6" või "perelepitaja tase 7" hindamisstandardile, juhtumi esitamise vorm)

Lisaks:
  1. Põhjendatud vajadusel on kutsekomisjonil õigus nõuda täiendavaid taotleja pädevust tõendavadi dokumente.
  2. Esitatud dokumentide õigsuse eest vastutab kutse taotleja.
  3. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine -Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra. Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid.

Perelepitaja kutsestandardid