Mis on lepitus?

Lepitust võib kirjeldada kui assisteeritud suhtlemist kokkuleppele jõudmise eesmärgil. Lepitus, arbitraaz ja läbirääkimised on kolm peamist kohtuvälist konfliktilahendusmeetodit. Iga meetodi puhul eksisteerib erinevaid alamliike, sest konfliktilahendusmeetodeid kohandatakse vastavalt vajadustele. Nii on ka lepituse liike palju.

Lepituse puhul on keskseks mõisteks teadev nõusolek. Kui osapooled saavad enda valitud lepitusprotsessist aru ja on vabalt nõus protsessis osalema, on pea igasugune lepitusprotsess võimalik ja sobilik.

Lepitusprotsessi peamised omadused:


  • - Vabatahtlikkus. Vastupidiselt kohtuprotsessile, võivad osapooled lahkuda igal hetkel, igal põhjusel või isegi põhjuseta. Keskendutakse vajadustele ning võimalikele lahendustele, mitte õigustele ja kohustustele.
  • - Kontroll. Lepitusprotsessi käigus on kontroll täielikult osapoolte käes. Igal osapoolel on täielik otsustus- ja vetoõigus kokkuleppe igas punktis. Lepitusprotsess ei luba ühelegi osapoolele midagi peale suruda.
  • - Informeeritus. Lepitusprotsess võimaldab osapooltel täielikult saada ning kasutada juristide ning teiste asjatundjate ekspertiisi ja nõu. Samas ei ole ekspertide nõuanded lepituses kunagi määrava tähtsusega. Otsustusõigus on ja jääb alati osapooltele, kaasa arvatud otsus kaasata eksperte lepitusprotsessi.
  • - Neutraalsus, võrdsus ja turvalisus. Lepitajal on võrdne kohustus iga osapoole ees. Lepitajal on keelatud toetada ühte osapoolt rohkem kui teist, või eelistada ühte lepituse tulemust teisele. Lepitajal on eetiline obligatsioon teavitada osapooli enda sisulistest eelarvamustest arutatavatel teemadel. Lepitaja roll on tagada, et osapooled jõuavad kokkuleppeni vabatahtlikul ja teadval viisil, mitte läbi sundimise või heidutamise.
  • - Konfidentsiaalsus. Lepitus on täiesti konfidentsiaalne, kui osapooled ise teisiti kokku ei lepi. Kõik tõendid ning lepituse käigus öeldu on edasistes protsessides vastuvõetamatud, välja arvatud osapoolte poolt loodud ja allkirjastatud kokkuleppe sisu kirjeldav dokument. Lepitaja on kohustatud lepitusprotsessi konfidentsiaalsust ning sellele kehtivaid erandeid selgelt kirjeldama.